Privacy

Politikat e Privatësise

Kjo politikë shërben për të informuar se si përpunohen kur grumbullohen dhe ruhen të dhënat si pjesë e nevojshme e proceseve të punës dhe kushteve të bashkëpunimit në faqen e Agullimit. Agullimi garanton ruajtjen e privatësisë së vizitorëve të faqes sonë të internetit; kjo politikë përcakton mënyrën se si do të trajtojmë informacionet tuaja personale.

Kushdo që akseson këtë faqe interneti të Agullimit bie dakord me kushtet si vijojnë:

 

Disa prej fushave të faqes së internetit të Agullimit (psh: komentet poshtë artikujve të publikuar) mund të kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online, duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat e tij personale, si emri apo adresa e email–it. Agullimi thekson se diçka e tillë është një kërkesë opsionale, të cilën përdoruesi mundet vullnetarisht ta japë si informacion për të vijuar më tej me aplikimin, për qëllimin për të cilën ajo kërkohet (psh: postimin e komentit).


Në këtë kuadër, Agullimi dëshiron të verë në vëmendjen e çdo përdoruesi se, pasi informacioni ka mbërritur në Web serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale” (të ndryshuar).


Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtu se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të tërë informacionin e kërkuar. Gjithashtu, me plotësimin e aplikimit online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë nga ana e Agullimi-t, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale.


Në çdo moment pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në këto fusha specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese ndaj Agullimi-t, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.